Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Valsts – tie esam mēs!

2017.gada 17.novembra svētku norise Kalsnavas pamatskolā. Kalsnavas pamatskolas visu klašu skolēni cītīgi sāka gatavoties Valsts 99. dzimšanas dienas svinībām jau novembra sākumā. Viņiem bija patstāvīgi jāveido atbilžu grāmatiņa, izvērtējot 10 jautājumus (1.-6.kl.) un 13 jautājumus (7.-9.kl.), kas kopā simboliski bija 99! Tās bija jānodod izvērtēšanai līdz 15.novembrim.

17.novembrī pirmā bija klases stunda, kurā tika runāts par Latvijas dzimšanas dienu. Svētku sajūtas radīšanai skolēni baudīja arī skolas saimnieces Lindas Ūdres-Rizgas sarūpēto kliņģeri. Otrajā stundā sākumskolas klašu skolēni rakstīja atbildes erudīcijas spēlē-konkursā – „99 fakti par Latviju”. Pamatskolas klašu skolēni vēroja dokumentālo filmu „Lidija”, kas stāsta par latviešu disidentes Lidijas Lasmanes-Doroņinas pārbaudījumiem padomju laikā. Trešajā stundā sākumskolas skolēni skatījās īsfilmas par Latvijas karoga vēsturi un mākslinieces R.Stiebras ( kura šogad arī atzīmē nozīmīgu dzīves jubileju ) animācijas filmu „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” , bet pamatskolas klašu skolēni rakstīja atbildes erudīcijas spēlē-konkursā – „99 fakti par Latviju”. Konkursa rakstītās daļas mērķis bija noskaidrot viszinošākos skolēnus katrā klasē.


Plkst. 11.00 sākās svinīgais svētku koncerts – „Valsts – tie esam mēs!” Šogad līdzās dziesmām katrai klasei bija jāsagatavo īss pārskats par kādu ievērojamu Kalsnavas cilvēku, kura devums gan Latvijas, gan Jaunkalsnavas pagasta attīstībā un labklājībā ir neatsverams. Svētku ievadrunu teica vēstures skolotāja Maira Laure. Tad visi, kājās stāvot, svinīgi un pacilājoši dziedāja Latvijas valsts himnu. Kā pirmie uzstājās 1.klases skolēni. Viņi bija sagatavojuši stāstījumu par ambulances medicīnas māsu Ingrīdu Šusti un dziedāja dziesmu „Es atnācu uguntiņu”. Viņu sniegumu palīdzēja sagatavot klases audzinātāja Sandra Kukāre. Nākošie, 2.klases skolēni ar audzinātāju Ilzi Stikāni bija sagatavojuši stāstījumu par mākslinieci Dzidru Lapsu un dziedāja dziesmu „Zīmējumi”. Tālāk uzstājās 3.klase,kuri ar audzinātājas Ilzītes Ogas palīdzību stāstīja par sportistu Dāvi Ivanovu un nodziedāja dziesmu „Tēvzemei”. Tad 4.klases audzinātājas Maritas Grīgas skolēni stāstīja par Aivaru Lirumu un dziedāja dziesmu „Pie Dieviņa gari galdi”. 7.klases skolēni tālāk stāstīja par Vitautu Bartušauski un dziedāja dziesmu „Saule, pērkons, Daugava”. Viņiem sniegumu palīdzēja sagatavot klases audzinātāja Astrīda Eiduka. Savukārt 5.klase stāstīja par Antonu Kažemaku un dziedāja dziesmu „ Mans mantojums”. Viņus iedrošināja klases audzinātāja Regīna Makovska. Pēc viņiem uzstājās 6.klase ar stāstījumu par Gunāru Igauni un dziedāja dziesmu „Meža māte”. Klases audzinātājai Aivai Igaunei tas bija īpaši nozīmīgi, jo ar šo cilvēku viņu saista radniecīgas saites. Tālāk koncertu turpināja 8.klase ar stāstījumu par Juri Alunānu un dziedāja dziesmu ar viņa uzrakstītā dzejoļa vārdiem „Nevis slinkojot un pūstot”. Klases audzinātāja Maira Laure. Pēc viņiem uzstājās 9.klase ar stāstījumu par Jāni Sārtu un dziedāja dziesmu „Pie Aiviekstes”. Viņiem priekšnesumu palīdzēja sagatavot klases audzinātāja Vita Priede. Koncertu noslēdza Kāpēcīšu klase, kuras audzinātāja Ināra Tomaševica stāstīja par Jāni Stērstiņu, tad, dziedot sākumskolas skolēnu ansamblim kopā ar skolotājām Sd.Kukāri, I.Ogu, S.Kukāri, A.Igauni, I.Tomaševiču, asistenti L. Dervenieci un skolotāju M.Lauri, skanēja dziesma „Skaidra valoda”. 

Pasākuma noslēgumā skolas direktore Gunta Lapsa skandējot dzejoli, sveica visus valsts svētkos. Dziesmas ar augstu atbildības sajūtu sarūpēja, mācīja tās dziedāt visiem skolēniem jau no novembra sākuma un sagatavoja koncerta programmu mūzikas skolotāja Ilga Vilkauša. Koncerta norises vieta bija Kalsnavas pagasta kultūras nams, kuru tā vadītāja Nora Kampe kopā ar savu vietnieku Gati Teili bija izrotājuši atbilstoši svētkiem. Viņi arī palīdzēja ar mūsdienīgu atskaņošanas un demonstrējumu iekārtu klasēm stāstījumus padarīt interesantus, saistošus, krāsainus. Pēc koncerta skolas līdzpārvaldes aktīvisti bija sagatavojuši sportiskas aktivitātes jauktām klašu komandām, bet tā kā jaukais koncerts noritēja ilgāk nekā paredzēts, sportošana tika pārcelta uz nākamo piektdienu. Nedēļas laikā pēc 17.novembra vēstures skolotāja pārbaudīja visu skolēnu rakstītās atbildes erudīcijas spēlē – konkursā. 27.novembrī visi skolēni, kuri bija piedalījušies neklātienes erudīcijas konkursā un izveidojuši savas grāmatiņas ar atbildēm un tās skaisti noformējušas, saņēma pateicības rakstus. Savukārt tie skolēni, kuri bija viszinošākie klātienes konkursā, atbildot uz jautājumiem, saņēma attiecīgi 1., 2. un 3.vietas diplomus. Skolas lietvede Antra Pole bija tā, kura sagatavoja visus pateicības un diplomu tekstus. Paldies visiem Kalsnavas pamatskolas skolēniem, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, pagasta kultūras darbiniekiem par iesaistīšanos valsts svētku svinēšanas pasākuma kvalitatīvā sagatavošanā un norisē! Vēstures skolotāja Maira Laure.